Đặc trưng văn hóa Việt

Lễ trừ tịch

Lễ trừ tịch

Quan niệm Trừ tịch 除夕 theo nghĩa Hán – Việt, “trừ” có nghĩa là thay đổi, hoán đổi và “tịch” là đêm nên hai từ “trừ tịch” mang...

Page 1 of 3 1 2 3